Regulamin

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SQS Polska dla klientów instytucjonalnych. Regulamin do pobrania TUTAJ

§ 1 Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest firma: SQS Polska, ul. Świętokrzyska 12/505, 30-015 Kraków, NIP: 7392522339.

§ 2 Cel zbierania danych
Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celach:
- podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia
- w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
- w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów)
- w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego
- w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów
- w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym re-marketingu
- w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.
Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.


§ 3 Przechowywanie i zabezpieczenie danych
1. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Przetwarzane są następujące dane osobowe:
1. Imię
2. Nazwisko
3. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności
4. Nazwa firmy
5. Adres poczty elektronicznej
6. Nr telefonu kontaktowego
7. NIP

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików “cookies”].
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia
umowy.

§ 4 Czas przetwarzania danych
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia
realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba,
że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 5 Odbiorcy danych osobowych
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą klienta w SQS Polska, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom wyłącznie w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora, i wyłącznie w sytuacji gdy powierzenie jest niezbędne w celu wykonania usług.

§ 6 Prawo dostępu do danych osobowych
1.
W przypadku przetwarzania danych przez Administratora, Użytkownik ma prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania swoich danych osobowych
- żądania usunięcia swoich danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- żądania przenoszenia danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
- odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej
chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji
na stronie internetowej w zakładce polityka prywatności.

‍‍§ 8 Kontakt
1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na dres: rodo<@>sqspolska.pl